ABOUT NPR

NPR CONSTRUCTION SERVICE

ทำธุรกิจเกี่ยวกับงานก่อสร้างในด้านต่าง ๆ ได้แก่ การออกแบบและรับเหมาก่อสร้าง, ที่ปรึกษาโครงการ ทั้งในส่วนของงานโครงสร้าง ,งานสถาปัตยกรรม, งานระบบไฟฟ้า,งานระบบเครื่องกลและสุขาภิบาล ทั้งอาคารประเภท โรงงานอุตสาหกรรม,อาคารสำนักงานต่างๆ ทั้งขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่

โดยนโยบายการบริหารงานของบริษัท ฯ จะมุ่งเน้นไปที่

1. การดำเนินงานก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา ภายใต้คุณภาพที่ดีตามหลักวิศวกรรม, ความปลอดภัยและการบริหารหน่วยงานก่อสร้างจะดำเนินการตามมาตราฐานงานญี่ปุ่น

2. ซื่อสัตย์กับลูกค้าในราคาที่เป็นธรรม

3. ในกรณีที่ลูกค้าต้องการให้เราเป็นที่ปรึกษาโครงการฯ ทางเรามีแนวทางให้กับทางลูกค้าในการประหยัดค่าใช้จ่าย และได้คุณภาพงานควบคู่กัน โดยทางลูกค้าเป็นผู้ซื้อวัสดุหลักต่างๆ เช่น คอนกรีต, เหล็กเส้น, เหล็กรูปพรรณ และอุปกรณ์หลักๆของงานระบบ และลูกค้าสามารถทำสัญญาโดยตรงกับ Sub Contractor รายอื่นๆ เช่น ผู้รับเหมาค่าแรงในงานต่างๆ, ผู้รับเหมาเฉพาะทางในด้านต่างๆ เช่น ผู้รับเหมางานเสาเข็ม, Metal Sheet, Aluminium, ฝ้าเพดาน, Finishing ทั่วไป เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อไม่ให้ทางเจ้าของโครงการต้องเสียค่าใช้จ่าย โดยไม่จำเป็นหรือค่าส่วนต่างให้กับทางผู้รับเหมาหลัก โดยทางเราจะบริหารโครงการและตรวจสอบคุณภาพให้ ซึ่งจะแตกต่างจากที่ปรึกษาอื่นๆ โดยทั่วไป

บุคลากรสำหรับการบริหารโครงการและควบคุมงาน จะประกอบด้วย วิศวกรจากสาขาในด้านต่างๆ ทั้งโยธา,ไฟฟ้า และเครื่องกล

รวมถึงโฟร์แมนที่มากด้วยประสบการณ์ในการทำงาน